torsdag 25 september 2014

Konferens om det materiellas gränser inom kristendomen – Åbo 2014


Professor Hamburger från Harvard håller föredrag om representationer av Förbundsarken och tabernaklet i medeltida handskrifter. Illuminerande!

Den internationella tvärvetenskapliga kongressen 'Christianity and the Limits of the Materiality' arrangeras vid Åbo universitet idag och imorgon. Temat ackumulerade en rad intressanta föredrag både av finländska och utländska forskare och väckte även mitt intresse att tala om gränser för det materiella i kristendomen gällande mina fallstudier Nådendal och Kökar och forskningen och promovering av dessa platser både som fornlämningar och scener för monumentresningar och religiös verksamhet.

På grund av mängder av arbete unnar jag mig inte att delta båda dagarna, men tog mig i varje fall idag till Åbo för att delta i dagens key notes och sessionerna Ib och Iia. Staden är tillräckligt lätt att nå med tåg från huvudstadsregionen bara man ger sig litet tid – och ro – att åka tåg. Jag begav mig alltså iväg i ottan mot Åbo och behövde inte bli besviken. Konferensen öppnades klockan 9 av en av arrangörerna, forskaren vid Åbo universitet Minna Opas. Hon gav en kort, men koncis presentation av konferensens tema, utgångspunkter och målsättningar.

Dagen inleddes med en key note föreläsning av forskaren Marleen de Witte från Amsterdam. Hon reflekterade över konferensens tema i förhållande till sina fallstudier av pingströrelsen i Ghana. Tro är en väsentligt begrepp, som kom att vädras under hela dagens lopp på många vis. Ett viktigt begrepp inom kristendomen är att närma sig det materiella genom 'att agera', att göra, att skapa (make på engelska). Hon lyfte fram pingströrelsen som en 'religion som media', där betydelsen av upplevelse är väsentlig. Trots att kristendomen ofta tar avstånd från det materiella är det ändå närvarande, argumenterade de Witte: i pastorns dräkt, hans rörelser, röst, musiken etc. Då predikningarna bandas in och säljs som produkter, dvd:n, eller visas på tv används kroppen även som beröringspunkt – pastorn kan be tittaren röra i rutan etc. Fascinerande!

Efter kaffepausen vidtog den andra key note föreläsningen som hölls av professor Jeffrey Hamburger från Harward: 'Off Limits: The Ark of the Covenant as Site of Taboo and Transgression'. Hamburger är expert på tysk konst och kulturhistoria, varför han presenterade ett antal illuminerade manuskript som presenterar uppfattningarna om Förbundsarken och till den relaterade teman. Spännande som i Raiders of the Lost Ark? Förvisso! Illuminationerna strävade efter att sammanbinda materia och ande, vilket exempelvis manifesterades i bilder av Tabernaklet. I tidig medeltida bilder var hänget framför arken avbildat som lintyg, men under århundrades lopp blev bildspråket allt stelare och arken förlades i en ram som närmast liknade en byggnad. Tabernaklet förvandlas över tid att mer och mer likna en kyrka och arken tar formen av ett relikvarium. Det brustna hänget framför arken vid Jesu dödsögonblick bands även metaforiskt ihop med hans sidosår, som en metafor genom man kan kontemplera över att nå Guds ansikte, förklarade Hamburger. Övergången från det dolda (hänget framför arken) till det synliga (hänget brustet – Kristi offer) var en gränsöverskridning som kunde avbildas på detta vis. I det senmedeltida Tyskland blev arken ett relikvarium därifrån Kristus framträdde. Även Jungfru Maria började jämföras med arken. Personligen kom jag genast att tänka på professor Yrjö Hirns Mariastudie Det Heliga Skrinet (1909), men minns inte direkt om Hirn skrev något även om arkmystiken. Intressant var det i varje fall!

I min egen session på eftermiddagen hade jag äran att tala först, men efter mig presenterade forskaren James S. Bielo från Ohio sitt pågående projekt som dokumenterar och analyserar skapandet av en temapark i Kentucky, som ämnar presentera Noaks ark. Parken kommer att omfatta 700 000 fot i kvadrat och själva arken blir en mastodont av trä ovan mark på 100 000 fot i kvadrat. Den fascinerande processen kring den lilla kärngruppen som designar och bygger parken (själva båten kommer att byggas av människor från Amishrörelsen i praktiken) var intressant presenterad av Bielo. Bakom bygget är kreationiströrelsen Answers in Genesis. Planeringsgruppen försöker ebakta alla möjliga besökare och även skapa en berättelse från ljus till mörker som skall uppmuntra till konversion. Men det finns gränser för det materiella, såsom många praktiska problem, förklarade Bielo: exempelvis hur de bäst kan föra dialog med 'andra Noaks', dvs. Med bilden av Noak som florerar, inte minst i den senaste filmen från ifjol. Här lyfts även upplevelsen fram som en viktig gräns – hur överskrids den, hur kan den kontrolleras? Det kommer att bli spännande att se om parken verkligen kommer till och öppnar år 2016 och hur det går med Bielos forskning i anslutning till detta.

Vår sessions sista talare var doktoranden Anna Haapalainen vid Åbo universitet som presenterade ett tema ur sin doktorsavhandling om religiösa skådesspel i Sankt Mikaels församling i Åbotrakten. Som case idag behandlade hon ett passionsspel, hur det arrangerades, planerades och hur de involverade aktörerna kände och upplevde det hela. Scenen är intill kyrkans altare, vilket även skapade sina egna begräsningar över hur själva skådespelet kunde framföras. Aktörerna var dock mycket noga med autenticitet i dräkter med mera i ett försök att överskrida gränserna i tid och rum. På många vis påminde detta om mina egna problem med hur aktörer agerar ut riter eller skådespel, gudingar eller liknande på fornminnen, så det kommer att bli intressant att höra resultaten av studien när den är klar.

Efter en stärkande kaffe och bulle var det dags att höra dagens sista session. Jag valde att gå och lyssna på doktor Teemu Mantsinen från Åbo, som presenterade en aspekt ur sin pinfärska avhandling om kontroll och frigörelse från den finska pingströrelsen. Han behandlade idag särksilt frågor anknutna till de forna pingstvännernas upplevelse av kroppsligheten. I sin framtida forskning kommer han att göra större jämförelser och samarbeta även med exempelvis svenska forskare kring personer som går ut islam, berättade Mantsinen. Även här betonades betydelsen av den individuella upplevelsen, så denna dags tema var verkligen 'making belief', som redan de Witte hade understrukit på morgonen.

Det sista föredraget idag hölls av docent Päivi Salmesvuori från Helsingfors universitet, som presenterade en fallstudie över en visionär. Hon fortsätter från att ha forskat kring visionärerna Hildergard av Bingen och Heliga Birgitta till moderna visionärer såsom finländskan Helena Konttinen och som en jämförelse ett amerikanst fall, C. B. Sanders (1831-1911). Spiritualismen och de nya uppfinningarna elekritictet med mera låg i tiden öfr dessa moderna visionärer, vilket även verkar synas i allt från metaforer till verksamhet: Sanders fick anfall under vilka han fick visioner och till och med kanaliserade en 'x+y=z'. Sanders såg sig som en god kristen, han var pastor i Alabama, och talade inte med de döda som ett medium, utan framförde meddelanden om levande personer till deras släktingar osv. Trots att han verkade under brinnande inbördeskrig, nämns detta enligt Salmesvuori inte med ett ord i hans biografi utgiven år 1875. Boken bär många likheter med en hagiografi – till exempel har hela 69 'pålitliga vittnen' intervjuats om deras syn på visionären. I likhet med Mantsinens föredrag, och de tidigare key notes, handlade Salmesvuoris föredrag idag särskilt om exempel på förhållning till kroppen, som gräns – kanske? Den här typen av studier är populära just nu, tycker jag, i en 'bodily turn' som tycks florera sedan kanske ett tiotal år tillbaka. Men det betyder inte att temat på något vis är utslitet, tvärtom kommer det att finnas rikligt med fall att behandla och tankar att vädra gällande studierna av performance i förhållande till religion, det materiella etc.

Dagen var med andra ord mycket givande och det är en trött historiker i skrivande stund på tåget påväg hem. Trött, men tacksam för nya infallsvinklar, intressanta möten och god diskussion.

fredag 12 september 2014

Mellan Rom och Vanda - en dag i Setäläs anda


Seminariet till minne av professor Päivi Setälä hölls idag för en nästan fylld solennitetssal i Helsingfors. Professor Katarina Mustakallio drog sig till minnes sin lärare, kollega och vän.

Då ett nytt läsår kört igång på universiteten i Finland var det en utomordentlig tidpunkt att arrangera ett minnesseminarium för professor Päivi Setälä (1943-2014). Seminariet arrangerades av bland annat Finska Historiska samfundet och jag hade möjlighet att med omkring 250 andra personer delta i tillställningen, festligt i Helsingfors universitets solennitetssal.


Panelen diskuterade Päivi som forskare, forskningspolitiskt aktiv, lobbare och person som kunde skapa och upprätthålla nätverk före begreppet nätverk ens fanns.

Seminariet öppnades efter att vi först effektfullt fick ta del av ett filmklipp från 1991, då Kristinainstitutet startade och Päivi berättade om genusforskningens betydelse. Härefter inleddes semit med ett anförande om Päivi i korthet av professor Katariina Mustakallio, en av Päivis elever tillsammans med många andra av oss från olika decennier. Efter Mustakallios vackra inledning vidtog en panel ledd av professor Aura Korppi-Tommola bestående av Päivis vänner, medarbetare och elever som beskrev olika aspekter av Setälä, som var en visionär, en expert och mecenat. Röster ur publiken deltog även med välkomna inlägg, detaljer och större analyser om Päivis syn på humaniora och vetenskapen i Finland, där våra vägar lett och leder till Rom. Professor Kolbe konstaterade att denna sal förvisso representerar denna tanke, ett 'Rom-parti'. Före pausen gjordes några viktiga inlägg av publiken, däribland av professor Matti Klinge, att Päivi alltid framhöll att publicera på flera språk, även de små nationella språken finska och svenska. Päivi var själv en av de främsta att publicera också populärhistoriska verk med stor genomslagskraft, såsom Antiikin nainen (1993) med flera. Snart blev det dags för kaffepaus, då jag tyvärr måste bege mig mot nästa destination. Under den första delen av programmet nämndes inte Päivis stora intresse för och kärlek till modern konst och konst överlag, men jag hoppas även denna aspekt av henne lyftes fram senare. Det var en glädje att få besöka Päivi under gemensamma projekt i hennes vackra hem där man alltid blev varmt emottagen och inspirerande att arbeta bland all den sköna konsten. Jag hoppas Päivis forskningspolitik lyftes fram ytterligare och diskuterades ännu mer senare, eftersom den aspekten är oerhört viktig. Och det skulle ha passat väl med tanke på hurdan aktiv och modig människa Päivi var.


Bokutgivning i Vanda: en tvåspråkig bok riktad till barn om den historiska Kyrkobyn presenterades idag.

Jag skulle nämligen iväg till ett evenemang som gick av stapeln helt i huminaisten Päivis anda, nämligen en bokutgivning. Vanda stadsmuseum har nämligen idag publicerat en ny historiebok för barn, både på finska och svenska: Byn med den gömda skatten! Boken kompletteras på webben av spel och annat pyssel här. I vackert höstväder utgavs boken i Kyrkoby skola och den gick att köpa för 12 euro under eftermiddagens lopp. Vanda stadsmuseum har under de senaste åren varit mycket aktiv med utställningar, arkeologiska undersökningar och publikationsverksamhet - staden har satsat stort på att bygga och upprätthålla den historiska identiteten. Denna bok var igen ett utmärkt exempel på flera år av aktiv forskning och publicering, såsom den ifjol utkomna boken om Vandas medeltid av historikern Tapio Salminen. Berättelsen om den mystiska nyckeln och barnen som vandrar i det förflutnas spår i Helsinge Sankt Lars kyrkas omgivning är en verklig pärla! Grattis till museet och författarna!