torsdag 11 mars 2010

Kultur som kraft - hur långt framåt kan man se, och bakåt?

Det hände sig vid den tiden att Undervisningsministeriet hade tillsatt en kommitté för att skapa en vision om Finlands kulturliv på 2030-talet... vilket utmynnade i en rapport, som går att hittas på nätet (på finska). "Kultur - framtidens kraft" hänvisar till att Åbo kommer att vara kulturhuvudstad år 2011, så kommittén har även tagit hänsyn till den närmaste framtiden (s. 1).

Ett av kommitténs goda mål är att öka och främja konstämnen i grundskolan. Det är fint! Att förstå att konst som ett uttryck även främjar kreativt tänkande överlag är gott - ett tänkande som av individen kan användas inom vad hon än sysselsätter sig med, i alla branscher. Rätten till konst och kreativitet är även så att säga en mänsklig rättighet (jfr s. 1). Kreativititeten är "kärnan av nationens välfärd och innovationer" (s. 11).

I bakgrundsutredningen för rapporten framkom sex fakta som påverkar på global makronivå: växthuseffekten och miljön,
befolkningstillväxten, globaliseringen, det kreativa kapitalet,
teknologin och gemenskapen. I förhållande till dessa kunde tre krafter skönjas i konsten och kulturen: hållbar kultur, kulturellt mångfald och kreativitet (s. 7). Politiska linjedragningar behövs därför bl.a. gällande konst- och kulturbranschens arbetsmarknad, kulturarvet med mera. Det kan lösas bl.a. genom att skapa smidiga möjligheter till finansiering, genom samarbete mellan konst och vetenskap... (s. 8). Man nämner ett flertal gånger "kreativ ekonomi" etc...

Som historiker och arkeolog och med erfarenhet av ett antal projekt man nästan kunde kalla "kulturproduktion" är inget av detta något nytt eller främmande. Ett mycket byråkratiskt sätt att uttrycka det som redan existerat länge i praktiken på konstens och vetenskapens fält, skulle jag vilja påstå - ja, åtminstone på 00-talet som jag har personlig erfarenhet ifrån! Men, förvisso är det en fin sak att få detta skriftligt, få bekräftelse på att ens arbete har någon verkan och betydelse. Att samarbetet kommer att ses som ett positivt utslag bland politikerna etc. det är symptomatiskt att ingen tydligen deltog i arbetsgruppen å Museiverkets sida, om jag inte missminner mig. Byråkratin kommer nog att påverka länge till, men det är ju fint att det inte längre går att gömma sig på byråer och gräva ner huvudet i sanden: för att t.ex. främja kulturarvet och kulturmiljön krävs större och öppnare sammanhang än insatsen av några få tjänstemän som har "monopol" på det. Naturligtvis hoppas jag att inte politikerna får fatta beslut utan experter, men i varje fall kan en uppluckring verkligen vara av godo. Litet förvirrande är dock att ordet "vetenskap" inte nämns i rapporten i någon omfattande mening, trots att man talar om "kulturarv" och "kulturmiljö". Nåja, jag hoppas att vetenskapen som idé då innefattas i ordet "konst" (som ars på latin, som Matti Klinge i tiden påpekade). I kapitel två, (hänvisas till Z. Topelius) under rubriken "Björken och stjärnan", behandlas om kulturarvet och -miljön. Kulturarvet är mänsklighetens minne, påpekar man (s. 11), och uppbevaras i museer, arkiv och bibliotek (s. 12). Jag skönjer även att man önskar att bevara kulturmiljöerna (fornminnena etc.?) på lokal nivå, öka att man kan nå dem å allmänhetens sida i förhållande till att miljöerna skyddas (s. 13).

Jag mycket glad över att kommittén önskar öka satsningen på digitalisering av kulturarvet (s. 12-13). Det har i praktiken varit Finska museiförbundets tanke redan i ett tiotal års tid om jag inte minns fel, och många andra arkiv och instanser har satsat mer och mer på det redan i många år. Men, fint att detta nu även undertecknades på högre nivå, gjordes en politisk linjedragning så att säga. Dock bör man ju ställa sig litet frågande till en strategi som sträcker sig 25 år framåt i tiden: för 25 år sedan fanns inga laptops, webben, dvd:n, mp3:n... teknologin vill man ju även befrämja, så naturligtvis kanske vi kommer att uppleva ännu stora ting då det gäller en digitalisering av kulturarvet: hur digitaliseringen i praktiken kommer att utföras är 8tyvärr) ännu delvis okänt... eller åtminstone tycker jag man måste hålla sinnet öppet för nya vindar även i denna mening.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar